Mục-lục những bài viết của blog "Những chứng-cớ lịch-sử bịp bợm của 'Hồ Chí Minh sinh bình khảo'"

Lời nói đầu
---------------------------------

14/08/2015 (cập-nhật: 24/04/2018)

Bảng đối chiếu sẹo tai trái của Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh 72 dpi.jpg

---------------------------------
30/08/2015 (cập-nhật: 24/04/2018)

Letter from Burchells to Colonial Office 27-06-1932 72 dpi.jpg

---------------------------------
13/10/2015 (cập-nhật: 24/04/2018)

China Pearl ariline.jpg

---------------------------------
25/11/2015 (cập-nhật: 24/04/2018)

Harold and Viola in 1935 72 dpi.jpg

---------------------------------
18/01/2016 (cập-nhật: 04/24/2018)

Nguyễn Tấn Dũng ôm Tập Cận Bình 72 dpi.jpg

---------------------------------
14/02/2016 (cập-nhật: 24/04/2018)

Dân Làm Báo heading 72 dpi.jpg

---------------------------------
22/05/2016 (cập-nhật: 24/04/2018)

Liam Kelley by Ka Leo 72 dpi.jpg

---------------------------------

Những bài viết khác của Nguyễn Văn Huy được đăng trên Blog Nguyễn Văn Huy:


---------------------------------

Mục-lục những bài viết của Nguyễn Văn Huy được chuyển từ Facebook qua


---------------------------------

Downloads


28/04/2016 (cập-nhật: 03/01/2017)
---------------------------------

05/08/2016
---------------------------------

06/10/2016

Download page - Nguyen Ai Quoc extradition.jpg

---------------------------------

Download miễn phí (4):

"Tự Phán.pdf" của Phan Bội Châu, do nhà xuất-bản Anh-Minh xuất-bản vào năm 1956.